• Like

เกณฑ์การแข่งขันและกำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556

cropped-banner6311

กำหนดการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
ระดับโรงเรียน กลุ่มโรงเรียน/เครือข่าย/สหวิทยาเขต เดือน กรกฎาคม – กันยายน 2556
ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เดือน กันยายน – พฤศจิกายน 2556
ระดับภาค กำหนดใน 4 ภูมิภาค
- ภาคใต้ จังหวัดพัทลุง วันที่ 20-22 พฤศจิกายน 2556
- ภาคกลางและภาคตะวันออก จังหวัดเพชรบุรี วันที่ 8-10 ธันวาคม 2556
- ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครพนม จังหวัดมุกดาหาร วันที่ 11-13 ธันวาคม 2556
- ภาคเหนือ จังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 18-20 ธันวาคม 2556
ระดับชาติ เดือนกุมภาพันธ์ 2556 ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี

เกณฑ์การแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 63 ปีการศึกษา 2556
1. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
2. กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
3. กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
4. กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษาฯ วันที่ 26 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
5. กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
6. กลุ่มสาระการเรียนรู้ ศิลปะ วันที่ 25 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
7. กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
8. กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาาาต่างประเทศ วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
9. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
10. ปฐมวัย วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]
11. การศึกษาพิเศษ (เรียนร่วม) วันที่ 28 มิถุนายน 2556 [คลิกที่นี่ ]

http://www.sillapa.net/home/

การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40

วันเสาร์ที่ 24 พฤษภาคม 2556 ผมนำเสนอการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของสถานศึกษา ตามทัศนะของครู สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 40  ว่างๆก็เลยนำมาแชร์เผื่อเป็นประโยชน์กับผู้สนใจครับ

 

 

โครงงานประหยัดพลังงาน Thailand Innovative Teachers 2013 นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณ์

โครงงานประหยัดพลังงาน
Thailand Innovative Teachers 2013
นายวีรชาติ มาตรหลุบเลา
โรงเรียนซับบอนวิทยาคม เพชรบูรณ์

 

 

 

แนวข้อสอบครูผู้ช่วย จากข่าวมติ ก.ค.ศ. ให้ลงโทษตาม มาตรา 39

ก.ค.ศ.มีมติให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 (ผอ.รร.)ดำเนินการตามมาตรา 49 โดยสั่งให้ผู้ที่มีรายชื่อทุจริต 344 ราย ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ออกจากราชการโดยพลัน เพราะได้กระทำการทุจริตในการสอบแข่งขัน
อ่านทั้งหมด  http://www.sobkroo.com/detail_room_index.php?nid=7044

 

ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติให้สำนักงาน ก.ค.ศ. มีหนังสือแจ้งไปยัง อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา ให้ผู้มีอำนาจสั่งบรรจุและแต่งตั้งตามมาตรา 53 ดำเนินการตามมาตรา 49 กล่าวคือ สั่งให้ผู้ที่มีรายชื่อทุจริต ซึ่งได้รับการบรรจุและแต่งตั้งแล้วให้ออกจากราชการโดยพลัน เพราะได้กระทำการทุจริตในการสอบแข่งขัน ซึ่งทาง สพฐ.ได้แจ้งข้อมูลเพิ่มเติมว่าในจำนวน 344 รายนั้น จะมีผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งอยู่ด้วย ซึ่งผู้ที่ยังไม่ได้รับการบรรจุและแต่งตั้งก็จะไม่สามารถสอบบรรจุเข้ารับ ราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามมาตรา 30 (13) ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “ไม่เป็นผู้ที่เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ”

คำถามคำตอบ

 

1. คำถาม  :  อำนาจใครในการยกเลิกผลการสอบครูผู้ช่วย

   ตอบ   :     อ.ก.ค.ศ.เขตพื้นที่การศึกษา

2. คำถาม   : อำนาจใครในการสั่งให้ครูผู้ช่วยออกจากราชการเพราะขาดคุณสมบัติ

   คำตอบ  :  ผู้อำนวยการสถานศึกษา

จากข่าวนี้นะครับ ตั้งโจทย์ได้หลายแบบ เริ่ม จาก ความจำ ความเข้าใจ การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ และการประเมินค่า ซึ่งเป็นการวัดความรู้ด้านพุทธิพิสัย

ความหมายของพุทธิพิสัย

พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัย หมายถึง การเรียนรู้ในวิชาต่าง ๆ    ที่ผู้เรียนจะต้องอาศัยความสามารถทางสมองเป็นที่ตั้งของการคิดวิเคราะห์รวมทั้งจดจำเช่น การเรียนวิชาเลข การแก้ปัญหาทางวิทยาศาสตร์ การทำความเข้าใจในการอ่าน การเขียนเรียงความ การคิดประดิษฐ์สิ่งใหม่  ๆ  เป็นต้น     พฤติกรรมด้านพุทธิพิสัยหรือพฤติกรรมด้านสมองแยกได้เป็น  6  ประเภท  คือ

 

1.      ความรู้ความจำ  (Knowledge)  หมายถึง  การที่ผู้เรียนสามารถระลึกข้อความรู้ต่าง ๆ ที่ครูสอนหรือข้อความรู้ที่

ตนได้ศึกษามาด้วยวิธีการต่าง  ๆ   ไว้ได้

2.      ความเข้าใจ   (Comprehension)   หมายถึง  ความสามารถของผู้เรียนที่จะอธิบาย   ขยายความหรือเขียนเรื่อง

ราวใด ๆ ที่ตนได้รับรู้มาโดยการใช้ถ้อยคำ สำนวนภาษาของตนเอง และหมายความรวมไปถึงความสามารถในการที่แปลความหมาย     ตีความหมาย     หรือขยายความหมายข้อมูล     จากสำนวนสุภาษิต   แผนที่   กราฟ   หรือตารางต่าง  ๆ   ตัวอย่างของพฤติกรรมความเข้าใจ

3.      การนำไปใช้   (Application)   ได้แก่  ความสามารถของผู้เรียนในการที่จะนำความรู้ ความเข้าใจที่ตนมีไปใช้ในสถานการณ์ที่แตกต่างไปจากเดิมได้

4.      การวิเคราะห์  (Analysis)   ได้แก่  ความสามารถของนักเรียนในการที่จะใช้สมองขบคิดหาเหตุผล หาหลักการ

หาสาเหตุ หรือความเป็นไปของเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  เช่น นักเรียนที่ปลูกผัก สังเกตเห็นว่าผักที่ตนปลูกไว้ไม่งอกงาม

ถ้านักเรียนใช้ความสามารถโดยลำพังของตนเองค้นหาสาเหตุที่ทำให้ผักของตนไม่งาม

5.      การสังเคราะห์  (Synthesis)  ได้แก่  ความสามารถของผู้เรียนในการที่จะใช้สมองคิดสร้างสิ่งใหม่ขึ้นมา

โดยอาศัยความสามารถของตนเอง

6.      การประเมินค่า (Evaluation)  ได้แก่การที่ผู้เรียนพิจารณาสิ่งใดสิ่งหนึ่งในลักษณะที่เพ่งเล็ง ว่าสิ่งนั้น ๆ   มีคุณค่า

ดี-เลว-ถูก-ไม่ถูก-ควร-ไม่ควร    โดยมีเหตุผลประกอบ

การแบ่งพฤติกรรมทางด้านพุทธิพิสัยนั้นบางคนแบ่งเป็น 2  ส่วน  คือ  ส่วนความจำและส่วนความคิด   (สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชน 2535:4)   ดังแผนภาพ

บลูม (Bloom) อธิบายถึงการเปลี่ยนแปลงเมื่อ

เกิดการเรียนรู้ เมื่อบุคคลเกิดการเรียนรู้ จะเกิดการเปลี่ยนแปลงดังนี้

1.      การเปลี่ยนแปลงทางด้านความรู้ ความเข้าใจ และความคิด (Cognitive Domain)  หมายถึง การเรียนรู้เกี่ยวกับเนื้อหา

สาระใหม่    ก็จะทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้    ความเข้าใจสิ่งแวดล้อมต่าง ๆ  ได้มากขึ้น   เป็นการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในสมอง

2.      การเปลี่ยนแปลทางด้านอารมณ์ ความรู้สึก ทัศนคติ ค่านิยม (Affective Domain)  หมายถึง เมื่อบุคคลได้เรียนรู้สิ่งใหม่ ก็ทำให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกทางด้านจิตใจ ความเชื่อ ความสนใจ

3.      ความเปลี่ยนแปลงทางด้านความชำนาญ (Psychomotor Domain)   หมายถึง  การที่บุคคลได้เกิดการเรียนรู้ทั้งใน

ด้านความคิด ความเข้าใจ    และเกิดความรู้สึกนึกคิด ค่านิยม  ความสนใจด้วยแล้ว   ได้นำเอาสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปปฏิบัติ

จึงทำให้เกิดความชำนาญมากขึ้น เช่น การใช้มือ เป็นต้น

 

จากข่าวนี้ ผมลองตั้งโจทย์ ด้านความจำ

1.มาตรา 53 คือใคร

ตอบ ให้ผู้มีอำนาจบรรจุแต่งตั้ง ตามมาตรา 53 ซึ่งคือผู้อำนวยการโรงเรียน ปลดออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 49

2.มาตรา 49  มีอะไรบ้าง

ตอบ ภาค ตัด ลด ปลด ไล่

3.ตามมาตร 49 ลงโทษแบบใด  ตอบ ปลดออกโดยอาศัยอำนาจตามมาตรา 49

สอนวิทย์ เรื่อง พันธุกรรม ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิด

สอนวิทย์ เรื่อง พันธุกรรม  ให้นักเรียนสร้างแผนผังความคิด  กิจกรรมวันจันทร์ ที่ 20 พ.ค. 2556 วันนี้ เริ่มการสอนวันแรก นักเรียนตั้งใจเรียนดีมาก ให้ทำ mind map แผนผังความคิด วิทย์+ศิลปะ  การสอนโดยการใช้ แผนผังความคิดทำให้นักเรียนได้เชื่อมโยงองค์ความรู้ที่เรียนด้วยตัวเองครับ ตามทฤษฎีการสร้างความรู้ด้วยตนเองโดยการสร้างสรรค์ชิ้นงาน

 

1 (1) 1 (2) 1 (3) 1 (4) 1 (5) 1 (6) 1 (7) 1 (8) 1 (9) 1 (10) (เพิ่มเติม…)

รวยด้วย Forex

รวยด้วย Forex

forex

 

วันนี้เก็บเรื่องหนึ่งมาเล่า เผือจะเป็นประโยชน์กับบางคนที่กำลังฝึกเทรดหุ้นทางเทคนิคครับ มีคำหนึ่งที่น่าสนใจครับ “รวยด้วย Forex” การเทรดฟิวเจอร์ที่มีความเสี่ยงสูง แต่สามารถเข้าเล่นได้ง่าย เหมาะกับคนที่ต้องการฝึกเทรด ฝึกอ่านอินดิเคเตอร์  เราเคยได้ยินอาชีพนักค้าค่าเงินหรือเปล่าครับ หรือการเทรดทองคำ เล่น GoldFuture แนวๆนี้ ลักษณะนี้ครับ ช่วงนี้ศึกษาการเทรดทองคำอยู่ด้วยก็เลยหยิบเรื่องนี้มาเล่า เพราะจากประสบการณ์การลงทุน การเริ่มลงทุนด้วยการศึกษา ลงทุนกับเวลาก่อน ได้ผลออกมาคุ้มค่าเสมอครับ แต่ การลงทุนที่ไม่มีความรู้เป็นเรื่องของความเสี่ยงร้อยเปอร์เซ็นครับ  บว่างๆลองศึกษาดูนะครับ ใน google ก็มีเยอะครับ

 

 

(เพิ่มเติม…)

วันที่ 17 พ.ค. 56 ส่งเกมส์ Kodu

วันที่ 17 พ.ค. 56 ส่งเกมส์ Kodu    หลังจากที่พานักเรียนไปอบรมการสร้างเกมส์ด้วย Kodu ซึ่งจัดขึ้นโดยบริษัทไมโครซอฟต์ประเทศไทยจำกัด  นักเรียนที่เข้าร่วมก็สร้างเกมส์ง่ายๆ 1 เกมส์ ผมก็ส่งไปโดยไม่ได้แก้ไขอะไรนะครับ เพราะผมถือว่านี่คือการเรียนรู้ของนักเรียน แบบเรียนนอกห้องเรียน ส่วนผม สร้างโอกาสให้เท่านั้น ซึ่งทุกทั้งผมสนใจแค่กระบวนการ ส่วนผลลัพธ์ ผมรับได้ทุกสภาพ วันนี้เก็บเอารูปปริ้นสกรีนมาเก็บไว้ ตามนี้นะครับ ชื่อเกมส์ “กู้ภัย หัวใจรักน้ำ”  ผลงานนักเรียน ชั้น ม.5

962993_248755418595733_656300447_n

นับจากวันแรกที่มารับราชการครู เป็นเวลาปีกว่าๆ จาก 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันนี้ เรื่องราวชีวิตการทำงานแบบนิ่งๆเรียบๆไม่หวือหวา

นับจากวันแรกที่มารับราชการครู เป็นเวลาปีกว่าๆ  จาก 30 ธันวาคม 2554 ถึงวันนี้ เรื่องราวชีวิตการทำงานแบบนิ่งๆเรียบๆไม่หวือหวา ไม่ได้โลดโผนมาก แต่มีความสุขอีกแบบกับการทำงานเพื่อส่วนรวม ผมเก็บเรื่องราว ไว้ในบล็อก http://kruweerachat.blogspot.com/   และ  http://kruweerachat.wordpress.com/    ซึ่งเป็นเว็บบล็อกฟรี  ซึ่งปกติ ใช้สำหรับการปั่นเท่านั้น วันนี้ ก็เลย จด ดอมคอม สักหนึ่งตัว  กะว่า ถ้าไม่มีปัญหาอะไรคงอยู่กันต่ออีกยาว

สพฐ.ใช้กำหนดเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปีเป็นครั้งสุดท้าย เพราะปีหน้าเลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนเป็นวันที่ 10 ม.ย.ของทุกปีแล้

“ชินภัทร” ระบุปีการศึกษา 2556 นี้ สพฐ.ใช้กำหนดเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปีเป็นครั้งสุดท้าย เพราะปีหน้าเลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนเป็นวันที่ 10 ม.ย.ของทุกปีแล้ว ชี้เรื่องทรงผมนักเรียน ถึงแม้เปิดเสรีแล้ว แต่ประชาคมในโรงเรียนยังมีสิทธิ์ พิจารณาร่วมกันหาทรงที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียนได้ ขณะที่ “พงศ์เทพ” แจงการซอยผมเป็นเรื่องปกติการตัดผม จึงยกเลิกข้อห้าม

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 เวลา 07.30 น. ที่โรงเรียนสตรีวิทยา เขตพระนคร คณะผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) นำโดยนายชินภัทร ภูมิรัตน เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการเปิดภาคการศึกษาที่ 1/2556 ซึ่งเป็นวันเปิดภาคเรียนวันแรกโรงเรียนสังกัด สพฐ. โดยนายชินภัทรกล่าวว่า วันนี้เป็นวันที่โรงเรียนเปิดเรียนเต็มรูปแบบ 100 เปอร์เซ็นต์ ทุกโรงพร้อมกันทั่วประเทศ หลังจากทยอยเปิดภาคเรียนตั้งแต่วันที่ 14 พ.ค.ที่ผ่านมา ที่สำคัญการเปิดภาคเรียนของปีการศึกษา 2556 ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ จะถือปีสุดท้าย ก่อนปรับไปเปิดในวันที่ 10 มิ.ย. ในปีการศึกษา 2557 เป็นต้นไป เพื่อให้สอดคล้องกับกลุ่มมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ที่เลื่อนปรับการเปิด-ปิดภาคเรียนให้ตรงกับมหาวิทยาลัยของชาติสมาชิกอาเซียน

เลขาธิการ กพฐ.กล่าวอีกว่า ส่วนการรับนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 นั้น ขณะนี้เด็กทุกคนมีที่เรียนครบถ้วน ไม่มีรายงานว่านักเรียนคนใดไม่มีที่เรียน ที่สำคัญเนื่องจากตัวป้อนลดลง ซึ่งอาจเพราะอัตราการเกิดของประชากรลดลง ทำให้โรงเรียนชื่อดังหลายแห่งมียอดการรับนักเรียนต่ำกว่าเป้าหมาย

นายชินภัทรกล่าวถึงกรณีทรงผมนักเรียนรับเปิดภาคการศึกษา ที่ร่างกฎกระทรวงกำหนดความประพฤติ การแต่งกาย และแบบทรงผมของนักเรียนนักศึกษา เปิดให้สามารถซอยผมได้ว่า จริงๆ แล้วกฎกติกาให้การผ่อนปรนถือว่าเป็นสิทธิส่วนบุคคล แต่ก็ขึ้นอยู่กับค่านิยมและวัฒนธรรมของโรงเรียนด้วย สพฐ.ไม่ได้ไปบังคับ แต่ก็ขอให้นักเรียนมาตกลงกันเอง ถ้ารุ่นพี่หรือประชาคมคิดว่าจะใช้ทรงผมอะไรที่เป็นเอกลักษณ์ของโรงเรียน ก็ขอให้ตกลงกัน ถือว่าเป็นสิทธิของนักเรียน

ส่วนกรณีที่ผู้ปกครองมีข้อห่วงใยว่าการให้อิสระนักเรียนในการซอยผมได้จะทำให้เด็กตามแฟชั่นมากขึ้น และอาจทำให้เกิดปัญหาอาชญากรรมนั้น ตนก็เห็นด้วย ดังนั้นจึงขอให้ทุกโรงเรียนเน้นย้ำกับนักเรียนว่า แม้กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) จะผ่อนคลายกฎระเบียบเกี่ยวกับทรงผม แต่ก็ขอให้นักเรียนคำนึงถึงกรอบของความเหมาะสม ความพอดี เพราะทุกคนมีหน้าที่ และการเป็นนักเรียนจะต้องตั้งใจเรียน และถ้ามัวแต่ไปมุ่งเกี่ยวกับเรื่องทรงผม การแต่งกาย จะทำให้จิตใจไขว้เขวออกไปจากการเรียนได้ และอาจทำให้ผู้ปกครองมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น อยากฝากถึงนักเรียนว่า อิสระเรามีได้ แต่ต้องคำนึงถึงความเหมาะสม

ด้านนายพงศ์เทพ เทพกาญจนา รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.ศึกษาธิการ กล่าวชี้แจงร่างกฎกระทรวงที่ปรับแก้ถ้อยคำ โดยตัดคำว่าห้ามนักเรียนซอยผมออก ว่า การตัดประโยคดังกล่าวเป็นการตัดปัญหาการตัดผมสมัยใหม่ เพราะจริงๆ คำว่าการซอยผมจะมีทั้งผู้หญิงและผู้ชาย ซึ่งการซอยผมเป็นเรื่องปกติของการตัดผมให้บางลง จึงคิดว่าหากใส่ประโยคห้ามดังกล่าวไปก็อาจมีปัญหาตามมาได้ อย่างไรก็ดี ร่างกฎกระทรวงดังกล่าวจะมีผลก็ต่อเมื่อได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) และผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกาแล้ว แต่ในระหว่างนี้ก็ให้ยึดถือกฎกระทรวงปี 2518 เป็นหลัก ซึ่งทาง ศธ.ก็ทำหนังสือแจ้งไปยังสถานศึกษาทุกแห่งแล้ว.

ที่มา สยามรัฐ

 

 

 

/////////////////////////////////

 

 

จากด้านบนนี้ ได้โจทย์ 1 ข้อ

วันเปิดเทอมตามอาเซียน คือ วันใด

ตอบ

สพฐ.ใช้กำหนดเปิดเรียนวันที่ 16 พ.ค.ของทุกปีเป็นครั้งสุดท้าย เพราะปีหน้าเลื่อนเปิดเทอมตามอาเซียนเป็นวันที่ 10 ม.ย.ของทุกปีแล้

  • Like box

  • Like

  • ความคิดเห็น

  • Below Content Widget Area